Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Szansa”

Statut Stowarzyszenia „SZANSA”

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „SZANSA” PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 42 W ZABRZU

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

 1. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „SZANSA” przy Zespole Szkół Specjalnych nr 42 w Zabrzu zwane dalej Stowarzyszeniem i może używać skróconej nazwy Stowarzyszenie „SZANSA”.
 2. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową, dobrowolną i samopomocową, która reprezentuje interesy i działa na rzecz i w imieniu osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów prawnych.
 3. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Szansa” działa na podstawie ustawy z dnia 7.04.1989 roku, prawo o stowarzyszeniach Dz. U. nr 20 póz. 104 ze zm., zgodnie z porządkiem prawnym i Konstytucją RP.
 4. Stowarzyszenie jest zarejestrowane i ma osobowość prawną.
 5. Stowarzyszenie używa znaku w kształcie kwadratu. Kwadrat wyznaczony jest przez pełną nazwę Stowarzyszenia. Na lewym boku, w kierunku z dołu ku górze umieszczone jest słowo Stowarzyszenie, na górnym boku Na Rzecz Osób w kierunku

z lewej do prawej, na prawym boku, w kierunku z góry ku dołowi Niepełnosprawnych, dolny bok wyznaczony jest słowem SZANSA, w kierunku z lewej do prawej. W środku znajduje się logo Zespołu Szkół Nr 42 w Zabrzu.

§2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Siedziba władz Stowarzyszenia znajduje się w Zabrzu przy ul. Sienkiewicza 43.
 3. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników również za wynagrodzeniem, także spośród członków. Pracownikami nie mogą być osoby funkcyjne w zarządzie Stowarzyszenia.
 4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji

o działalności zbliżonej do celów statutowych Stowarzyszenia.

 1. Stowarzyszenie ma prawo wypowiadania się w sprawach publicznych.

 1. Stowarzyszenie może świadczyć usługi odpłatne, z których dochód służy wyłącznie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

§3

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym, wdrażanie tych osób do aktywnego życia społecznego, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz wspieranie i pomoc ich rodzinom.

§4

Cele Stowarzyszenia określone w § 3 są realizowane poprzez:

 1. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne gwarantujące przestrzeganie praw człowieka wobec osób niepełnosprawnych w celu zaspakajania ich potrzeb w zakresie leczenia, w tym rehabilitacji, edukacji, pracy, mieszkalnictwa chronionego, opieki, udziału w kulturze i rekreacji w integracji z otwartym środowiskiem oraz zabezpieczenia socjalnego i ochrony prawnej.

 1. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w zakresie niezbędnych form pomocy dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych.
 1. Udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w podejmowaniu decyzji

w swoich sprawach zarówno w rodzinach, jak i w placówkach, w których

przebywają poprzez doradztwo, asystowanie i opiekę prawną.

 1. Udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w zakresie korzystania

z ogólnodostępnej infrastruktury publicznej.

 

 1. Prowadzenie na zlecenie, w szczególności organów władzy państwowej

i samorządowej oraz ze środków własnych, form nowatorskich

i eksperymentalnych służących realizacji celów Stowarzyszenia.

 1. Zachęcanie osób do podejmowania zadań na zasadach wolontariatu oraz tworzenie warunków do ich działalności.
 1. Współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej, innymi organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i fizycznymi o tych samych lub podobnych celach i założeniach.
 1. Poradnictwo w sprawach działalności edukacyjnej i szkoleniowej w stosunku do rodziców i innych osób, które mają kontakt z osobami niepełnosprawnymi.
 1. Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i popularyzatorskiej.
 1. Prowadzenie innych form działalności służących realizacji zadań i celów Stowarzyszenia.
 1. Gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia poprzez sprzedaż wyrobów własnych oraz inne działania.
 1. Organizowanie spotkań kulturalno – oświatowych i sportowo – rekreacyjnych

i prowadzenie imprez charytatywnych okazjonalnie lub cyklicznie.

Rozdział III

Członkowie ich prawa i obowiązki

§5

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§6

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być rodzice osób niepełnosprawnych w tym z niepełnosprawnością intelektualną, osoby niepełnosprawne w tym także z niepełnosprawnością intelektualną, członkowie rodzin, opiekunowie prawni oraz przyjaciele, w tym inne osoby zaangażowane w pracę dla ich dobra.
 1. Członkostwo zwyczajne uzyskuje się po złożeniu pisemnej deklaracji i podjęciu przez Zarząd decyzji o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.
 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
  1. czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia,
  2. zgłaszania wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia,
  3. korzystania z niezbędnych form pomocy prowadzonych przez Stowarzyszenie dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.

 

4. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:

   1. aktywnie uczestniczyć w pracy Stowarzyszenia,
   2. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
   3. wpłacać regularnie składki członkowskie.

 

5. Utrata Członkostwa zwyczajnego następuje w razie:

 1. zgonu członka,
 2. dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu,
 3. skreślenia z listy członków z powodu niepłacenia składek przez okres jednego roku, pomimo pisemnego upomnienia,
 4. wykluczenia uchwałą Zarządu w przypadku rażącego działania na szkodę.

Decyzję o wykluczeniu podejmuje, w formie uchwały Zarząd większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 Członków Zarządu. Od decyzji Zarządu przysługuje członkowi odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości. Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zebranie Członków w terminie 3 miesięcy od wpłynięcia odwołania.

§7

 1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne przyczyniające się do działalności statutowej Stowarzyszenia.
 2. Członek wspierający ma prawo do uzyskania informacji o sposobie wykorzystania jego wsparcia.

§8

 1. Członkami honorowymi mogą być osoby prawne lub osoby fizyczne, które maja szczególne zasługi dla Stowarzyszenia lub wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz osób niepełnosprawnych.
 1. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
 1. Członkowie honorowi są zwolnieni od obowiązku płacenia składek członkowskich. Mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Mają obowiązek przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§9

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna.

§10

 1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
 2. Przewodniczącym Zarządu może być nauczyciel Zespołu Szkół Nr 42 w Zabrzu, osoba, której dziecko jest niepełnosprawne lub opiekun prawny niepełnosprawnego.

§11

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 1. Walne Zebranie zwyczajne zwoływane jest przez Zarząd raz na rok do końca pierwszego kwartału roku następnego.
 1. O terminie Walnego Zebrania Zarząd powiadamia w formie ustnej członków przynajmniej 14 dni przed zebraniem.
 1. Do kompetencji Walnego Zebrania członków należy:
  1. uchwalanie kierunków działania,
  2. rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  3. udzielania absolutorium,
  4. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd. Komisję Rewizyjną lub członków,
  5. podejmowanie przez Zarząd uchwał w sprawie odwołań dotyczących wykluczenia z członkostwa,
  6. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków jest zwoływane z podaniem celu:
  1. na podstawie uchwały zarządu,
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. na żądanie 1/3 ogólnej liczby członków.
 1. Zarząd Stowarzyszenia zwołuje nadzwyczajne Zgromadzenie Członków w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania umotywowanego wniosku lub podjęcia uchwały.

§12

 1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykła większością głosów przy obecności przynajmniej 2/3 członków. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.
 1. Uchwała zatwierdzana na Walnym Zebraniu w drugim terminie jest ważna niezależnie od liczby uczestniczących członków.
 1. Uchwały o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmowane są większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

 

§13

  1. Zarząd składa się z 3 – 7 osób.
  2. Zarząd wybiera spośród siebie przewodniczącego, sekretarza i skarbnika. W przypadku wyboru większej liczby członków Zarządu, wybiera również wiceprzewodniczącego.
  3. W przypadku zmniejszenia się w trakcie kadencji liczby członków Zarządu Stowarzyszenia, Zarządowi przysługuje prawo uzupełnienia składu, jednak nie więcej jak 1/3 liczby członków.

§ 14

1.Sposób reprezentacji Stowarzyszenia na zewnątrz:

a) Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz: przewodniczący lub wiceprzewodniczący

działający wraz z innym członkiem Zarządu.

b) umowy, zobowiązania, pełnomocnictwa, upoważnienia i inne akty prawne

Stowarzyszenia podpisują w imieniu Zarządu Stowarzyszenia dwie osoby:

przewodniczący lub wiceprzewodniczący działający wraz z innym członkiem Zarządu.

§15

 1. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
  1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
  2. zarządzaniem majątkiem i funduszami Stowarzyszenia i wykonywanie w związku

z tym czynności organizacyjnych i finansowych,

  1. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków i ustalanie dla nich porządku obrad,
  2. ustalanie rocznego budżetu oraz przestrzeganie dyscypliny finansowej,
  3. podejmowanie ostatecznej decyzji w sprawie udzielenia lub nie udzielenia pomocy w konkretnych przypadkach,
  4. przedkładanie do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu Członków rocznych sprawozdań

i bilansów,

  1. przyjmowanie członków, prowadzenie ewidencji członków oraz stwierdzenie utraty członkostwa,
  2. wykonywanie zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej, a także kontroli zewnętrznej,
  3. podejmowanie innych zadań zmierzających do zrealizowania celów Stowarzyszenia.

§17

1.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 2

miesiące.

§18

 1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia jest organem kontroli Stowarzyszenia i składa się z 2 – 3 członków w tym z przewodniczącego i sekretarza.
 1. Komisja kontroluje całokształt działalności Stowarzyszenia, składa sprawozdanie na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia i zgłasza wniosek w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 1. Tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin.
 1. W przypadku zmniejszenia się w trakcie kadencji liczby członków Komisji Rewizyjnej Komisji przysługuje prawo uzupełnienia składu.

Rozdział V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§19

 1. Majątek i fundusze Stowarzyszenia stanowią:
  1. nieruchomości,
  2. ruchomości,
  3. składki członkowskie,
  4. wpływy ze zbiórek,
  5. darowizny,
  6. dotacje i subwencje,
  7. przychody uzyskane za usługi odpłatne związane ze sprzedażą własnych wytworów,
  8. odpisy podatkowe na cele statutowe,
  9. fundusze uzyskane poprzez udział w międzynarodowych, krajowych i regionalnych projektach,

h) inne wpływy.

 1. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.
 1. Zbycie lub obciążenie majątku Stowarzyszenia wymaga zgody Zarządu.

§20

W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, majątek musi być przeznaczony na rzecz osób prawnych realizujących cele statutowe Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Szansa” przy Zespole Szkół nr 42 w Zabrzu.